Működési szabályzat

Jelenlegi hely

1. VEZETŐSÉG

A vándoriskolát a Kós Károly Egyesülés Igazgatótanácsa (mesterek tanácsa) által választott, négytagú vezetőség (továbbiakban Vezetőség) irányítja, amelynek évenkénti beszámolási kötelezettsége van az Igazgatótanács felé.

2. FELVÉTEL

A Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájába minden egyetemi, vagy főiskolai diplomával rendelkező építész felvételt nyerhet az évente meghirdetett pályázaton.

3. VÁNDORISKOLA

A képzés hat féléves, amely alatt a felvett hallgatók legalább öt különböző mesternél (cégnél) dolgoznak, fél-fél éves időtartamig. A Vándoriskola ezen Működési Szabályzat és melléklete alapján működik.

4. BEOSZTÁS:

A vándorlás váltásainak időpontjai április és október eleje. A rendelkezésre álló helyek közül a vándor választhat mestert. A választásnál a magasabb évfolyamban lévők előnyt élveznek. A mester a jelentkező korábbi tevékenysége alapján eldöntheti, hogy fogadja-e a vándort.

5. VÁNDORKÖNYV

A vándorok tevékenységükről vándorkönyvet vezetnek, amelybe gyűjtik munkáikat, emlékeiket, mestereik értékelő leveleit és egyéb dokumentumokat.

6. ALKALMAZÁS

A vándorokat mindegyik építészirodában a helyi feltételek szerint alkalmazzák. A vándor kijelölt mester mellett dolgozik, aki meghatározza munkáját, ellenőrzi, segíti, tanítja. A félév elteltével a mester értékelő levelet ad, amelyben értékeli a vándor munkáját.

7. MUNKA:

A vándorok a tervezési munkán kívül részt vesznek tárgyalásokon, hatósági egyeztetéseken, művezetéseken, valamint figyelemmel kísérik a cégek gazdasági felépítését.

8. KÖZÖS TEVÉKENYSÉG

A vándorok részt vesznek az Egyesülés összes rendezvényén (konferencia, tanfolyam, pályázat), illetve a Vándoriskola által szervezett programokon és kirándulásokon. Az aktív részvétel a vándoriskolai képzés szerves része a diploma kiadásának egyik feltétele.

9. VÁNDOROK

A vándorok évfolyamonként képviselőt választanak, aki képviseli érdekeiket és szervezi tevékenységüket. A Vándorok Tanácsa évente ülésezik és tárgyalja ügyeiket.

10. DIPLOMA

A vándoriskolai képzés végén a hallgatók diplomamunkát készítenek, illetve mutatnak be, melyet a mesterek tanácsa előtt védenek meg. A diplomamunka a vándor által tervezett és megépült, vagy építés alatt álló épület.

Budapest, 2004. június 20.

A VÁNDORISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MELLÉKLET

1. A Vezetőség éves beszámolóját, az esetleges, működést érintő javaslatokkal együtt, az Igazgatótanács ülése előtt két héttel a mestereknek megküldi. Az Igazgatótanács e javaslatokról, az egyéb javaslatokkal együtt szavazással dönt. A mindennapi működéssel kapcsolatos kérdésekben a Vezetőség, ha úgy ítéli meg körtelefonnal, vagy e-maillel körbekérdezheti a mestereket és válaszaik alapján dönt.

2. Felvételt az nyerhet, aki megadott határidőre, megadott formátumban beadja az adott évben meghirdetett felvételi pályázatot, illetve egy portfóliót, és akit a mesterek tanácsa személyes meghallgatáson felvételre érdemesnek talál.
A felvételi pályázatot legkésőbb minden év április 1-ig ki kell írni.
A felvételi hirdetményeknek a főiskolák és egyetemek szorgalmi időszaka alatt (legkésőbb május elején) kifüggesztésre kell kerülniük az intézmények területén, illetve letölthetőknek kell lenniük a Vándoriskola honlapjáról.

3. A vándor csak egy alkalommal, indokolt esetben két félévet is eltölthet egy cégnél, a mester és a vándor közös kérése alapján. A kérést írásban kell benyújtani a Vezetőségnek, amely egy héten belül dönt.
A vándor félévet a harmadik félév után halaszthat, egy alkalommal, kizárólag indokolt esetben. Kérését írásban kell benyújtania a vezetőségnek, amely egy héten belül dönt.

4. A legfelső évfolyamnak augusztus 20-ig és március 1-ig kell jelentenie a Vezetőség felé a választott mestert. A vándorok mindig a Vezetőségnél jelentkeznek, nem a választott mesternél. A Vezetőség egyeztet a mesterekkel és értesíti a középső évfolyamot a lehetséges helyekről, majd az ő beosztásuk után a legfiatalabb évfolyamot.
A vidéki cégeknek elsőbbségük van a vidéken még nem járt vándorok felé. Cél, hogy a vidéki mesterekhez minden félévben menjen vándor.

5. A félév elteltével a mester értékelő levelet ad, melyben értékeli a vándor munkáját. A mester a vándor félévét meg is tagadhatja, ám azt írásban indokolnia kell, illetve szándékáról értesítenie kell a vándort és a Vándoriskola vezetőségét a félév vége előtt.
Minden féléves váltásnál a munkába lépés feltétele, hogy a vándor bemutassa új mesterének a naprakész vándorkönyvét és az előző mesterek értékelő leveleit. Váltáskor a Vezetőség is meg kell tekintsen minden vándorkönyvet. Amíg a vezetőség azt el nem fogadja addig a vándor fizetség nélkül dolgozik a következő állomáson. Az értékelő levelek minden mester számára hozzáférhetőek kell legyenek. A vándorkönyvbe a felvételi pályamunka anyagát és a felvételről szóló értesítést is bele kell tenni.

6. A vándorok fizetsége a mesterek tanácsa által évente meghatározott minimális jövedelem és a foglalkoztató mester által alkalmilag meghatározott többlet juttatás.

7. A mesternek kötelessége legjobb tudása szerint segíteni a vándort, hogy az elsajátíthassa a szakma elméleti és gyakorlati alapjait, illetve, hogy a vándoriskolát befejezve önálló praxis kezdésére alkalmas legyen. A mester bevonja a vándort a tárgyalási, művezetési, főépítészi, stb. munkába.

8. A vándor Egyesülés rendezvényein való részvételének költségeit a mester állja, míg a vándorok közös programokra való utazási költségeit és kirándulásainak díját az Egyesülés, illetve az Alapítvány fizeti.

9. Ha a vándoroknak a működési szabályzatban foglaltakkal kapcsolatos, vagy a vándoriskolával összefüggő kérdése, észrevétele van, akkor azt személyesen, vagy az évfolyamonkénti képviselőn keresztül jelezheti a Vezetőség felé. Az évente ülésező Vándorok Tanácsa a Vezetőség felé beszámol, esetleg javaslatot tesz.

10. A diplomafeladatot a harmadik félév végéig lehetőleg ki kell adni a vándornak. A diplomamunka csak vándoriskolai mester által felügyelt terv, illetve épület lehet. Diplomavédésre a vándor két alkalommal jelentkezhet, vándorlása végén, illetve az azt követő évben. Diplomavédésre minden év szeptember elején, a felvételivel egy napon kerül sor.

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com